12v 1.5A Switching Power Supply Joblot 32PCS

eBay