Regulated Switching Power Supply 3.3V 5V 9V 12V 18V 24V 36V 48V Universal PSU DC

eBay