Docking Station Lenovo ThinkPad Thunderbolt 3 Gen 2 (40AN0353UK)

Docking Station Lenovo ThinkPad Thunderbolt 3 Gen 2.  Brand New- No box. 135W Power Supply Part number 40AN0135UK  Docking Station + Thunderbolt cable and Power Cord

eBay