Samsung S33A LED Monitor 22"

Samsung S33A LED Monitor 22".

eBay