photocopier

photocopier. photocopier used good condition

eBay