2500W/5000W Pure Sine Wave Power Inverter 12V 230V Converter RV outdoor

Peak Output Power : 5000W. Pure Sine Wave: Pure Sine Wave Inverter Provides Clean and Efficient Inverter Power. Pure Sine Wave Is Better than Modified Sine Wave. Output Waveform :Pure Sine Wave. Start : Soft Start.

eBay