Pioneer EQ 220 car equalizer

Car equalizer pioneer eq 220.

eBay