3m S50C X50C S40C X40C PL76X CL66X CL64X CL60X Remote Control

eBay