Bush 99Litre Chest Freezer

Bush 99Litre Chest Freezer.

eBay