Sony ICF-7600DS Black Digital Radio 153kHz - 29.995MHz Range Portable

eBay