Samsung Inkjet Fax SF-370

Samsung inkjet fax sf- 370 Free postage

eBay