Sony SLV-SE710G Smart Engine VCR VHS Video Recorder Player No remote, Tested

Sony SLV-SE710G Smart Engine VCR VHS Video Recorder Player, No remote, Tested.

eBay