Wood Stringed Instrument 7-note Lyre Mahogany Lyre Instrument Kit liras

eBay